Oppdatert fra Legemiddelverket: 21.01.2017, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Mangel på Mercilon p-piller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.01.2017


Det er for tiden leveringsproblemer for kombinasjons-p-pillen Mercilon i Norge. Forventet levering er nå 23. januar, men det er fare for ytterligere forsinkelser. - Dersom en kvinne går tom for Mercilon må hun få tilbud om annen prevensjon. Det enkleste er å bytte til en annen kombinasjons-p-pille, og da til en kombinasjons-p-pille med lav risiko for blodpropp. - Se Legemiddelverkets anbefalinger for prevensjon - Ved skifte til en ny p-pille er det viktig med god informasjon. Informer om at skiftet kan gjøres dagen etter den siste hormonpillen på Mercilon-brettet er tatt - Ikke start behandling med Mercilon hos noen pasienter inntil forsyningssituasjonen er blitt stabil igjen.


Varselet gjelder følgende preparater: Mercilon «MSD»

Zantac - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.01.2017


Det er fortsatt leveringsproblemer for Zantac (ranitidin) i ulike styrker og formuleringer. Inntil videre er forventet levering 01.03.2017. Apotekene kan levere ut utenlandske pakninger i mellomtiden. Se mer informasjon på:


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Leveringsproblemer for Trampalgin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.01.2017


Det er for tiden produksjonsproblemer for Trampalgin, og dette gjelder alle markedsførte pakningsstørrelser. Pakningsstørrelsen på 20 tabletter er tilgjengelig i utlandet, og Statens legemiddelverk har derfor tillatt salg av svensk/finske pakninger i denne pakningsstørrelsen frem til 31.03.2017.


Varselet gjelder følgende preparater: Trampalgin «Weifa»

Feil på innføringshylsen som følger med Mirena

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 22.12.2016


Det er oppdaget feil på innføringhylsen som følger med enkelte pakninger av Mirena. Dybdeskalaen på innføringshylsen er snudd feil vei. Bruk av Mirena med defekt innføringshylse kan føre til at Mirena settes for dypt inn eller ikke dypt nok inn eller feil plassering. Dette kan redusere effekten av Mirena eller gi bivirkninger. Trolig gjelder dette et svært lite antall hylser, men vær oppmerksom på feilen og sjekk hylsen før bruk.


Varselet gjelder følgende preparater: Mirena «Bayer Oy», Mirena «Farmagon»

Kortvarig mangel på Levaxin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.12.2016


Det er igjen kortvarig mangel på Levaxin tabletter. Det gjelder styrkene 50, 75 og 100 mikrogram. Mangelsituasjonen er ventet å vare til slutten av januar 2017. Forventet levering er uke 2-3 2017. Andre styrker av Levaxin enn de nevnte er fortsatt tilgjengelige (25, 150, 175 og 200 mikrogram). Det bør etter beste evne forsøkes å komme frem til riktig dose ved å benytte de styrkene som er tilgjengelige. Dette tiltaket kan føre til endret effekt og ekstra kontroll av behandlingen kan bli nødvendig.


Varselet gjelder følgende preparater: Levaxin «Takeda»

Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2016


Det er for tiden mangel på Estradot 50 mikrog/24 timer og 100 mikrog/24 timer depotplaster. Forventet levering er 15.01.2017. Derfor har Legemiddelverket bestemt at apotekene kan levere ut utenlandske pakninger.


Varselet gjelder følgende preparater: Estradot «Novartis»

Mangel på Isoptin Retard depottabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.11.2016


Det er for tiden mangel på Isoptin Retard 120 mg og 240 mg depottabletter. Forventet levering for 120 mg er foreløpig uviss. Forventet levering for 240 mg er i februar 2017. Derfor har Legemiddelverket bestemt at apotekene kan levere ut utenlandske pakninger.


Varselet gjelder følgende preparater: Isoptin, Isoptin Retard «BGP Products», Isoptin Retard «BGP Products AB»

Levetiracetam mikstur og risiko for overdosering

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 22.11.2016


For å unngå feildoseringer er det viktig at anbefalt pakningsstørrelse med egnet sprøyte forskrives, og at dosen levetiracetam angis i mg sammen med tilsvarende antall ml, basert på pasientens alder/kroppsvekt. Se lenken for mer informasjon.


Varselet gjelder følgende preparater: Keppra «Farmagon», Keppra «UCB», Levetiracetam Amneal «Amneal Pharma»

Nye råd om psykiatriske bivirkninger ved bruk av Otezla

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 22.11.2016


Det anbefales å gjøre en grundig vurdering av nytte mot risiko for pasienter som skal starte med eller fortsette med apremilastbehandling. Årsaken er tilfeller av selvmordstanker og selvmordsrelatert adferd. Hos pasienter som får nye eller forverrede psykiatriske symptomer, selvmordstanker eller selvmordsrelatert adferd, anbefales det å seponere behandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Otezla «Celgene»

Godkjent Colrefuz (kolkisin) tabletter tilgjengelig med forhåndsgodkjent refusjon

Type: Refusjon

Publisert første gang: 17.11.2016


Colrefuz (kolkisin) 500 mcg tabletter har norsk markedsføringstillatelse og kan forskrives på blå resept. Kolkisin NAF tabletter vil om kort tid miste forhåndsgodkjent refusjon.


Varselet gjelder følgende preparater: Kolkisin NAF «Kragerø Tablettproduksjon AS»

Revlimid og risiko for Hepatitt B

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 09.11.2016


Det er sett tilfeller av reaktivering av hepatitt B-virus i forbindelse med behandling med Revlimid. Pasienter bør testes for HBV-infeksjon før behandlingsstart. Pasienter med tidligere HBV-infeksjon bør følges opp nøye for tegn på HBV-reaktivering. Se lenke for mer informasjon.


Varselet gjelder følgende preparater: Revlimid «Celgene»

Ofloksacin og andre kinoloner bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 02.11.2016


Følg rådene i Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Ofloksacin bør kun brukes ved godkjent indikasjon ifølge retningslinjene, eller når dyrkningssvar viser at mikroben kun er følsom for ofloksacin.


Varselet gjelder følgende preparater: Tarivid «sanofi-aventis»

Ciprofloksacin og andre kinoloner bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 02.11.2016


Følg rådene i Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Ciprofloksacin bør kun brukes ved godkjent indikasjon ifølge retningslinjene, eller når dyrkningssvar viser at mikroben kun er følsom for ciprofloksacin.


Varselet gjelder følgende preparater: Ciprofloxacin Amneal «Amneal Pharma», Ciprofloxacin «Actavis», Ciprofloxacin «Villerton», Ciproxin «Bayer Pharma AG», Ciprofloxacin Claris «Claris Lifesciences (UK) Limited»

Azitromycin og andre makrolider bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 02.11.2016


Akutte, øvre luftveisinfeksjoner og bronkitt går oftest over av seg selv. Fenoksymetylpenicillin bør være førstevalg ved behandling av bakterielle luftveisinfeksjoner. Alvorlig penicillinallergi forekommer sjelden. Mistanke om mykoplasma- eller klamydiapneumoni bør bekreftes med prøve til PCR. Ved genital klamydiainfeksjon bør doksysyklin være førstevalg.


Varselet gjelder følgende preparater: Azitromax «Pfizer»

Klatritromycin og andre makrolider bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 02.11.2016


Akutte øvre luftveisinfeksjoner og bronkitt går oftest over av seg selv. Fenoksymetylpenicillin bør være førstevalg ved behandling av bakterielle luftveisinfeksjoner. Alvorlig penicillinallergi forekommer sjelden. Mistanke om mykoplasma- eller klamydiapneumoni bør bekreftes med prøve til PCR.


Varselet gjelder følgende preparater: Klacid, Klacid OD «BGP Products»

Doksysyklin bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 02.11.2016


Akutte, øvre luftveisinfeksjoner og bronkitt går oftest over av seg selv. Fenoksymetylpenicillin bør være førstevalg ved behandling av bakterielle luftveisinfeksjoner. Alvorlig penicillinallergi forekommer sjelden. Mistanke om mykoplasma- eller klamydiapneumoni bør bekreftes med prøve til PCR.


Varselet gjelder følgende preparater: Doxylin «Actavis», Vibranord «Pharmanovia», Oracea «Galderma», Doksycyklin HEXAL «HEXAL», Doksycyklin Hexal «Hexal A/S»

Erytromycin og andre makrolider bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 02.11.2016


Akutte øvre luftveisinfeksjoner og bronkitt går oftest over av seg selv. Fenoksymetylpenicillin bør være førstevalg ved behandling av bakterielle luftveisinfeksjoner. Alvorlig penicillinallergi forekommer sjelden. Mistanke om mykoplasma- eller klamydiapneumoni bør bekreftes med prøve til PCR.


Varselet gjelder følgende preparater: Abboticin, Abboticin ES «Amdipharm», Rovamycin «sanofi-aventis», Ery-Max «Meda»

Blincyto og risiko for pankreatitt

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 28.10.2016


Pankreatitt har blitt rapportert hos pasienter som har fått Blincyto i kliniske studier og etter att produktet kom på markedet. Noen av disse tilfellene var livstruende og 1 tilfelle førte til død. Nå revideres anbefalingene for oppfølging og behandling av pasienter. Les mer i kjære helsepersonellbrevet.


Varselet gjelder følgende preparater: Blincyto «Amgen»

Mangel på Aponova depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.10.2016


Det er for tiden leveringsproblemer for Aponova (dipyridamol) 200 mg depotkapsler. Forventet levering er i midten av januar 2017. Apotekene kan levere ut danske pakninger av Dipyridamol Alternova i mellomtiden.


Varselet gjelder følgende preparater: Aponova «Alternova»

Fastleger kan nå søke om individuell stønad til opioider

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 06.10.2016


Fastleger kan nå søke om individuell stønad til opioider ved kroniske ikke-maligne smerter, refusjonskode -71. Dette gjelder for døgndoser opp til 100 mg peroralt morfin (eller tilsvarende doser for andre opioider) til pasienter med en avklart smertetilstand. For døgndoser mellom 100 og 300 mg peroralt morfin (eller tilsvarende doser) og ved uavklart smertetilstand, må spesialist ved smerteklinikk søke om stønad. Tabell for omregning til orale morfinekvivalenter finnes her: https://helfo.no/Documents/Omregning/OMEQ.xls


Varselet gjelder følgende preparater: Instanyl «Orifarm», Paralgin forte, Paralgin major «Weifa», IONSYS «Incline», Palexia depot «Grünenthal», Abstral «Kyowa Kirin Ltd.», Ketorax «Pfizer», Malfin «Teva», Temgesic «Indivior», Tramagetic OD, Tramagetic Retard «Mundipharma», Palladon «Mundipharma», Oxycodone Vitabalans «Vitabalans», Reltebon Depot «Actavis», Morfin Abcur «Abcur», Tramadol «Actavis», Nobligan, Nobligan Retard «Grünenthal», Instanyl «Takeda», OxyNorm «Mundipharma», Targiniq «Mundipharma», Tramadol Hexal «Hexal A/S», Palexia «Grünenthal», Tramadol HEXAL «HEXAL», Fentanyl «Sandoz», Pinex Forte, Pinex Major «Actavis», Paramax Comp «Vitabalans», Trampalgin «Weifa», Morfin «Takeda», Dolcontin «Pfizer», Petidin «Takeda», Oramorph «Molteni», Altermol «Alternova», Ketogan «Pfizer», Norspan «Mundipharma», Morfin Epidural «Takeda», Tramadol Vitabalans «Vitabalans», OxyContin «Mundipharma», PecFent «Archimedes», Durogesic «Janssen», Oxycodone Actavis «Actavis»

Langvarig mangel på Pranolol 20 mg og 40 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.02.2016


Det er for tiden mangel på preparatet Pranolol "Actavis" i Norge. Mangelen gjelder tabletter i styrkene 20 mg og 40 mg. Mangelsituasjonen er forventet å vare til juli 2017. Styrken på 80 mg er tilgjengelig. Statens legemiddelverk har bestemt at norske apotek inntil videre kan levere ut propranolol tabletter i utenlandske pakninger. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er per 29.09.2016 forlenget til 1. juli 2017.


Varselet gjelder følgende preparater: Pranolol «Actavis Group hf.»